2024  3

June  3

[Microservices 101] Lesson 2: Case Study - Tributary Bank

June 16, 2024 · 1 min · 200 words · telion

[Architecture Weekly] #121: Tái đánh giá về GraphQL, Mở rộng cụm Kubernetes, Chất lượng code, Mô hình C4, Cơ sở hạ tầng tính thuế của Etsy

June 11, 2024 · 6 min · 1258 words · telion

[Microservices 101] Lesson 1: From Monoliths to Microservices

June 9, 2024 · 1 min · 173 words · telion

2023  6

August  1

[Bottlenecks of Scaleups] - #01 Tech Debt

August 19, 2023 · 26 min · 5424 words · telion

July  2

[Cloud Design Patterns] - Retry Pattern

July 5, 2023 · 13 min · 2767 words · telion

[Cloud Design Patterns] - Snapshot Pattern (Data Backups)

July 3, 2023 · 5 min · 961 words · telion

June  3

[Microservice Design Patterns] - Event Sourcing

June 28, 2023 · 8 min · 1589 words · telion

[Microservice Design Patterns] - Shared Database per Service

June 23, 2023 · 3 min · 534 words · telion

[Distributed System] - 8 sai lầm ngộ nhận của hệ thống phân tán

June 17, 2023 · 18 min · 3700 words · telion