[Distributed System] - 8 sai lầm ngộ nhận của hệ thống phân tán

Các sai lầm ngộ nhận nào thường gặp trong hệ thống phân tán? Để xây dựng hệ thống phân tán, chúng ta đều biết rằng là điều không phải dễ dàng. Ngây cả 1 hệ thống đơn giản cũng bao gồm 1 vài nodes và sẽ tiến hóa dần trở nên phức tạp hơn. Các nodes này phải giao tiếp với nhau thông qua 1 mạng network. Tuy nhiên 1 trong số chúng có thể bị lỗi hoặc bản thân mạng network chính nó có thể bị đứt kết nối hay có độ trễ cao....

June 17, 2023 · 18 min · 3700 words · telion