[Cloud Design Patterns] - Retry Pattern

Giới thiệu Retry Pattern cho phép một ứng dụng (application) xử lý các lỗi tạm thời khi nó cố gắng kết nối với một dịch vụ (service) hoặc tài nguyên mạng (network resource), bằng cách thử lại (retrying) một thao tác thất bại một cách trong suốt. Điều này có thể cải thiện sự ổn định của ứng dụng (application).) Đặt vấn đề Một ứng dụng (application) mà giao tiếp với thành phần chạy trong đám mây (cloud) thường phải đối mặt với các lỗi tạm thời có thể xảy ra trong môi trường này....

July 5, 2023 · 13 min · 2767 words · telion

[Cloud Design Patterns] - Snapshot Pattern (Data Backups)

Đặt vấn đề Một trong những điều quan trọng nhất của hệ thống là dữ liệu (data) của bạn phải được đảm bảo an toàn. Điều này có nghĩa là việc sao lưu (backup) dữ liệu là rất quan trọng. Ví dụ, bạn có thể sao lưu (backup) dữ liệu thành nhiều phiên bản được lưu trữ ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, với việc sao lưu này, bạn phải chịu chi phí về thay đổi và lưu trữ các phiên bản, và đây là những hoạt động cần phải được tự động hóa (automate)....

July 3, 2023 · 5 min · 961 words · telion