[Microservice Design Patterns] - Event Sourcing

Ngữ cảnh Trong một hệ thống microservices thông thường, mỗi dịch vụ sẽ cần thực hiện các thao tác như tạo, cập nhật hoặc xóa dữ liệu (hay còn gọi là aggregate) trong cơ sở dữ liệu của nó và gửi các thông điệp hay sự kiện (messages/events) tới một trung tâm điều phối thông điệp (message broker). Một ví dụ điển hình là dịch vụ tham gia vào một quá trình giao tiếp phức tạp giữa nhiều dịch vụ khác nhau, hay còn gọi là saga....

June 28, 2023 · 8 min · 1589 words · telion

[Microservice Design Patterns] - Shared Database per Service

Vấn đề đặt ra Giả sử, ta cần phát triển 1 ứng dụng online store sử dụng kiến trúc Microservice. Hầu hết các services cần lưu trữ dữ liệu data trong database. Ví dụ, Order Service lưu trữ thông tin về orders, Customer Service lưu trữ thông tin về customers. Yêu cầu Các service phải được liên kết lỏng lẻo để chúng có thể được phát triển, triển khai và mở rộng một cách độc lập Một số business transactions phải thực thi các bất biến trải rộng trên nhiều dịch vụ....

June 23, 2023 · 3 min · 534 words · telion