[Architecture Weekly] #122: Sự cố Google Cloud, Chuẩn hóa cache, DB in K8S, Cloud without K8S

Chủ đề 1: Sự Cố Xóa Dữ Liệu Của Google Cloud Bối cảnh UniSuper, khách hàng của Google Cloud tại Úc, phát hiện toàn bộ dữ liệu, máy ảo (VMs) và cấu hình mạng của họ biến mất sau một đêm. Họ đã liên hệ với Google Cloud và khôi phục dữ liệu nhờ các bản sao lưu trên Cloud Storage. Gần đây, Google Cloud đã chia sẻ báo cáo về sự cố này....

June 30, 2024 · 8 min · 1615 words · telion