[Cloud Design Patterns] - Retry Pattern

Giới thiệu Retry Pattern cho phép một ứng dụng (application) xử lý các lỗi tạm thời khi nó cố gắng kết nối với một dịch vụ (service) hoặc tài nguyên mạng (network resource), bằng cách thử lại (retrying) một thao tác thất bại một cách trong suốt. Điều này có thể cải thiện sự ổn định của ứng dụng (application).) Đặt vấn đề Một ứng dụng (application) mà giao tiếp với thành phần chạy trong đám mây (cloud) thường phải đối mặt với các lỗi tạm thời có thể xảy ra trong môi trường này....

July 5, 2023 · 13 min · 2767 words · telion