[Cloud Design Patterns] - Snapshot Pattern (Data Backups)

Đặt vấn đề Một trong những điều quan trọng nhất của hệ thống là dữ liệu (data) của bạn phải được đảm bảo an toàn. Điều này có nghĩa là việc sao lưu (backup) dữ liệu là rất quan trọng. Ví dụ, bạn có thể sao lưu (backup) dữ liệu thành nhiều phiên bản được lưu trữ ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, với việc sao lưu này, bạn phải chịu chi phí về thay đổi và lưu trữ các phiên bản, và đây là những hoạt động cần phải được tự động hóa (automate)....

July 3, 2023 · 5 min · 961 words · telion