[Bottlenecks of Scaleups] - #01 Tech Debt

Trong những ngày đầu, một startup tìm kiếm sự phù hợp giữa sản phẩm (product) và thị trường (market). Khi tìm được, nó tìm cách phát triển nhanh chóng, giai đoạn này được gọi là scaleup. Tại thời điểm này, nó đang phát triển nhanh chóng trên nhiều khía cạnh: doanh thu (revenues), khách hàng (customer), số lượng nhân viên (headcount). Tại Thoughtworks, chúng tôi đã làm việc với nhiều startup đang trong giai đoạn scaleup như vậy, và công việc của chúng tôi tập trung vào cách giúp họ vượt qua các nút thắt (bottlenecks) cản trở sự phát triển....

August 19, 2023 · 26 min · 5424 words · telion